CSH har tilhørsforhold til Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune. CSH leverer ydelser til andre dele af Aarhus kommune og til øvrige kommuner, der er indgået aftale med.

Derudover sælger CSH ydelser til andre kommuner, der ikke har indgået en aftale med CSH.

Målgruppen er børn, voksne og ældre med begrænsninger i funktionsevnen som følge af nedsat syn, nedsat mobilitet eller begrænsninger i kommunikationsaktiviteter. På høreområdet yder CSH service til borgere med høreapparat og hjælp i forbindelse med høretekniske hjælpemidler.

En nedsat funktionsevne kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og kan hæmme vedkommendes muligheder for deltagelse i samfundslivet. Målgruppen har ofte komplekse behov, der kræver en specialiseret og tværfaglig viden og indsats. Indsatsernes mål er at hjælpe den enkelte borger til at leve et så aktivt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt.

CSH samarbejder med den eller de kommunale aktører på området, hvad enten det drejer sig om sundheds- og omsorgsområdet, socialområdet, undervisningsområdet eller beskæftigelsesområdet. CSH er desuden VISO leverandør på Mobilitetsområdet.

 

Nedsat syn, nedsat mobilitet og nedsat kommunikation kan spille ind på alle livsområder, og der er behov for en specialiseret udredning for at kunne pege på rehabiliteringsbehov og relevant indsats.
I nogle tilfælde er der behov for en afgrænset, højt specialiseret indsats. I andre tilfælde er der tale om komplekse sager, hvor der er behov for en bred palet af tilbud, som ikke lader sig afgrænse til en enkel faglighed, en enkel sektor eller en enkelt lov. Det kan dreje sig om:

CSH`s ydelser kan generelt inddeles i nedenstående faser

Første kontakt

  • Henvendelse fra borger eller samarbejdspartner
  • Sikring af at borgeren tilhører målgruppen for tilbuddet
  • Rådgivning, til borgeren om, hvordan de får den bedste hjælp

Udredning og rådgivning

  • I udredningen på CSH tages der udgangspunkt i en ICF systematik
  • Udredningen er tværfaglig
  • I udredningen er indeholdt rådgivning og vejledning
  • Udredningen afsluttes med en sagsfremstilling og forslag til indsats

Indsatser

  • Indsatsen retter sig mod prioriterede indsatsområder og kan blandt andet omfatte

afprøvning af kompenserende hjælpemidler

undervisning i kompenserende teknikker

  • For indsatsen sættes mål, som kan evalueres

Afslutning og opfølgning

  • Målene evalueres og afslutning og opfølgning aftales med kommunen

Medarbejdernes kompetencer har baggrund i faglige grunduddannelser efterfulgt at løbende efteruddannelse, specialisering, vidensindsamling og vidensdeling. Der arbejdes i specialiserede teams, og disse er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning af høj faglig kvalitet.

Alle teams indgår i nationale og landsdækkende netværk. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække, og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der løbende bliver evalueret.

CSH har på alle fagområder mange sager og derfor mulighed for at følge med, være opdateret og også sætte nye skibe i søen.

Der kan på siden læses mere om faglighederne hos de enkelte teams.